نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه پیام استان ، ایلام ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

چکیده

امروزه تحولات سیاسی و حقوقی ناشی از تحریم‌های نفتی در حوزه مدیریت به خصوص بخش دولتی یکی از دغدغه‌های اصلی در ایران است به طوریکه بالاترین مقام اجرائی دولت وجود افسران تخصصی برای دور زدن سیاسی و حقوقی تحریم‌های بین المللی در ایران را تأیید کرد. علی ایحال قدرت‌های بزرگ همیشه براساس واقعیات موجود در جهان نظم حاکم بر نظام بین الملل را براساس آنچه منافع آنان ایجاب می‌کند و می‌تواند به تثبیت قدرت آنها بینجامد تعریف می‌کند، در نتیجه هر بازیگری در نظام بین الملل از چنین نظمی تبعیت نکند باید تنبیه شده و هزینه آنرا پرداخت نماید. ایران در چنین وضعیتی در زمنیه انتقال فناورهای بالادستی و پایان دستی حوزه نفت در تحریم یکجانبه بین المللی از سوی آمریکا قرار داد. سؤال اصلی که پی آن هستیم این مسئله است چطور دولت ایران می‌تواند تهدید که در عین تحریم‌های همه جانبه در حوزه فناوریهای نفتی متوجه آن شده را به فرصت تبدیل کنند. در پاسخ باید گفت: با رویکردهایی همچون تاکید برشکوفایی شرکت‌های دانش بنیان فناورانه در حوزه نفتی، همکاری در آموزش و انتقال فناوری‌های بالا از طریق کشورهای همسو در نظام بین الملل مبتنی بر نگاه به شرق می‌تواند موقعیت تحریم را به فرصت طلایی جهت توسعه تبدیل کند. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با ارائه راهکارهای عملیاتی از طریق مطالعات منابع روش کتابخانه‌ای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The approach of political and legal developments in turning the political threat of oil sanctions into an opportunity for self-sufficiencyIn the diplomacy of looking to the east in the field of public administration

نویسندگان [English]

  • Dr.Mustafa Maleki 1
  • Mostafa Shateri 2

1 Assistant Professor, Department of Islamic Law, Ilam Branch, Payam Noor University, Ilam, Iran

2 Master of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Today, the political and legal developments caused by oil sanctions in the field of management, especially the public sector, are one of the main concerns in Iran, so that the highest executive authority of the government confirmed the existence of specialized officers to circumvent political and legal international sanctions in Iran. However, the great powers always define the order governing the international system based on the facts in the world based on what their interests require and can lead to the stabilization of their power, as a result, any actor in the international system who does not follow such an order should be punished and Pay for it. In such a situation, Iran put the transfer of upstream technologies and the manual end of the oil field under unilateral international sanctions by the United States. The main question we are looking for is how the Iranian government can turn the threat it has faced in the field of oil technologies into an opportunity. In response, it should be said: with approaches such as emphasizing the flourishing of technological knowledge-based companies in the oil field, cooperation in training and transfer of high technologies through aligned countries in the international system based on looking to the East, can turn the embargo situation into a golden opportunity for development. It has been presented with a descriptive and analytical approach by providing operational solutions through the study of library method resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international
  • sanctions
  • oil
  • embargo
  • knowledge. technological diplomacy