هوالعظیم

دوفصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی وابسته به موسسه طنین نوین عدالت جاهد و موسسه تابع (همیار طنین جاهد) با شماره ثبت 43106 و شناسه ملی 14006583746 به استناد مجوز شماره 80407 مورخ 1402/02/11 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود. این دوفصلنامه نظر به رسالتی که برای خود تعریف کرده است سعی در گسترش فعالیت‌های پژوهشی میان‌رشته‌ای در حوزه تخصصی حقوق و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دارد، نظر به اینکه در اکثر کشورهای غربی رشته حقوق سیاسی به‌صورت کلاسیک وجود دارد، ولی در ایران هنوز تا این لحظه چنین رشته مستقلی با این عنوان وجود ندارد. علی ایحال اکثر محققان میان‌رشته‌ای نیز به‌عنوان یک حوزه کاملاً تخصصی بدان می‌نگرند که در آن پژوهشگر یا پژوهشگران همکار باید اشراف حداقلی بر رشته‌های حقوق و علوم سیاسی روابط بین‌الملل داشته باشند تا بتواند از نظر علمی تحقیقات قابل‌توجهی ارائه دهند. ازاین‌رو فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی سعی دارد این بستر علمی و پژوهشی را برای گسترش حقوق سیاسی فراهم کند، امید است مورد توجه اصحاب علم و پژوهش واقع گردد. این نشریه در بدو امر رسالت خود را با همکاری اعضای تحریریه بین‌المللی فراتر از مرزهای جغرافیای سیاسی تعریف کرده است امید دارد بتواند با گسترش مطالعات علمی حوزه حقوق سیاسی سهمی هرچند کوچک از نظر علمی در راه پیشبرد صلح منطقه‌ای و بین‌المللی بردارد. با مشارکت انجمن علمی حقوق بین الملل کیفری ایران به چاپ خواهد رسید. ان‌شاءالله

برخی حوزه‌های تخصصی تعریف‌شده به شرح ذیل است:

- حقوق سیاسی

- حقوق جزای سیاسی

- تأثیر جغرافیای سیاسی در جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی

- آسیب‌شناسی حقوقی و سیاسی منجر به جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی

- کلیت جرائم علیه امنیت داخلی

- کلیت جرائم علیه امنیت بین‌المللی

- قوانین و مقررات بین‌المللی حقوقی منبعت از روابط سیاسی

- مؤلفه‌های حقوقی و سیاسی حکمرانی خوب

- نقش سازمان‌های بین‌المللی در جرائم علیه امنیت و مسائل سیاسی پیرامون آن

- مؤلفه‌های جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی سیاسی در جرائم علیه امنیت داخلی و بین‌المللی

- و... دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه‌های تخصصی که قابلیت بحث و بررسی به‌موازات محورهای اعلامی را دارد.

 

دو فصلنامه علمی رویکردهای حقوقی سیاسی

با مشارکت