گروه داوران دو فصلنامه رویکردهای حقوق سیاسی

 • دکتر بیژن حاجی عزیزی (استاد دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر سید یونس نورانی مقدم (استادیار دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر علیرضا تقی پور (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر ستار عزیزی (استاد دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر فردین مرادخانی (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر فریدون جعفری (استادیار دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر هادی رستمی (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا)
 • خانم دکتر رضوان باقرزاده (استادیار دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکترسیدمحمّدرضا موسوی فرد (استادیاردانشگاه آزاد اسلامی)
 • دکتر فرخ هدایی(استادیاردانشگاه آزاد اسلامی)
 • دکتر میرزا علی ادابی (استادیاردانشگاه آزاد اسلامی)
 • دکتر مرتضی جوانمردی صاحب (دانشیار دانشگاه کردستان)
 • دکتر مهدی حاتمی (دانشیار دانشگاه کردستان)
 • دکتر امیرساعد وکیل (استادیار دانشگاه تهران)
 • دکتر ساسان صیرفی (استادیار دانشگاه تهران)
 • دکتر عبدالله عابدینی (عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سمت)
 • دکترکیوان اقبالی (سرپرست گروه حقوق بشر و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه)
 • سرکار خانم دکتر بهشید ارفع نیا (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
 • دکتر حسین آل کجباف (دانشیار دانشگاه پیام نور تهران)
 • دکتر سعید حقانی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر سید مهدی موسوی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کنگاور)
 • دکتر حیدر پیری (استادیار دانشگاه کردستان)
 • دکتر ناصر سرگران (دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه)
 • دکتر حسن سواری (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر پوریا عسکری  (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)
 • دکتر شهرام زرنشان (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)
 • دکتر باقر انصاری (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر سید محمد قاری سید فاطمی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر ابراهیم موسی زاده (استاد دانشگاه تهران)
 • دکتر آقایی جنت المکان (دانشیار دانشگاه چمران اهواز)
 • دکتر حسن شبیری (دانشیار دانشگاه قم)
 • دکتر فرهاد ایران پور (دانشیار دانشگاه تهران)
 • دکتر محمد حاجی ده آبادی (دانشیار دانشگاه قم )
 • دکتر زهرا شمسی زاد(دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی )
 • دکترمحسن جمشیدی(دکتری مسائل ایران )
 • دکتر معصومه حاجی مطلبی (دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی)
 • دکترعلیرضا دودانگه (دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی )