• داوران فصلنامه رویکردهای حقوق سیاسی
 • محمد امین ابریشمی راد :حقوق عمومی 
 • معصومه حاجی مطلبی: حقوق کیفری و جرم شناسی          
 • محسن جمشیدی: علوم سیاسی گرایش مسائل ایران
 • سیدمحمّدرضا موسوی فرد - حقوق کیفری و علوم سیاسی روابط بین الملل
 • محسن طاهری :حقوق عمومی 
 • حمیدرضا نوروزیان :حقوق عمومی 
 • زهرا شمسی زاد : حقوق کیفری و جرم شناسی
 • محسن حسن آبادی :حقوق کیفری و جرم شناسی 
 • مژگان نعیمی :حقوق کیفری و جرم شناسی
 • پیمان منصوری :حقوق کیفری و جرم شناسی 
 • فاطمه زهرا اربعه :حقوق کیفری و جرم شناسی 
 • فاطمه نوری رومنان :حقوق کیفری و جرم شناسی 
 • علی اکبر نصیری خلیلی :حقوق عمومی 
 • علیرضا دودانگه :حقوق کیفری و جرم شناسی 
 • حسن خداوردی :علوم سیاسی روابط بین الملل
 • مهسا فرحان جم :حقوق بین الملل
 • مهسا شیروی :حقوق کیفری و جرم شناسی
 • علی صالحی فارسانی :اندیشه های سیاسی
 • حسین میرسعیدی :الهیات و معارف اسلامی 
 • حبیب اله کیانی :حقوق بین الملل و سازمانهای بین الملل