نویسندگان محترم جهت ارسال مقاله برابر روش جاری به شرح زیر اقدام نمایید:

چنانچه در ارسال مقاله از طریق همین سامانه با مشکل مواجه شدید، با شماره تماس‌های ثبت شده در بخش «تماس با ما» تماس حاصل تا راهنمایی لازم از طریق دبیرخانه نشریه داده شود یا از طریق پست الکترونیکی نشریه پیگیری فرمایید.

فرم‌های تعهد نامه اصالت مقاله و فرم تعارض منافع نشریه علمی "رویکردهای حقوق سیاسی" را از طریق کلیک بر روی دکمه‌ی مربوطه دانلود فرمایید. فرم تعهد نویسنده/گان & فرم تعارض منافع

*  مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات خارجی چاپ شده باشد با مختصات ذیل باشد:

 -عنوان (مختصر و مفید: از نوشتن عنوان‌های طولانی  و مبهم اجتناب شود. بهتر است عنوان از 12 کلمه بیشتر نباشد)

- نویسندگان ذیل عنوان و مشخصات علمی آنها در پانویس صفحه نخست

- چکیده (150 تا 300 کلمه)   شامل زمینه و هدف، روش، یافته‌ها، نتیجه گیری، کلید واژه‌ها (5 تا 8 کلمه)

- مقدمه، حدود یک صفحه

 - پیشینه و مبانی نظری (به ترتیب شامل مرور پیشینه‌های داخلی و خارجی، ادبیات نظری چارچوب نظری و  مدل مفهومی)

- روش پژوهشی و گرد آوری داده های علمی؛

- یافته‌های علمی؛

- بحث و نتیجه گیری؛

- پیشنهادها؛

-  فهرست منابع و مآخذ.

*رعایت اصول رفرنس نویسی/ماخذنویسی علمی (درون متنی و لیست منابع) بر اساس  APA   کل مقاله با در نظر گرفتن امانتداری و اصول اخلاق علمی الزامی است (راهنما ماخذ نویسی در پایان شیوه نامه تشریح شده است). در صورت تشخیص کپی برداری از آثار دیگران و رعایت نکردن اصول امانتداری علمی در هر مرحله (ارزیابی، ویراستاری، آماده سازی و...) از پذیرش مقاله خودداری می‌شود.

در صورتی که مقاله مستخرج از طرح‌های تحقیقاتی و رساله‌ها و پایان‌های دانشجویی است در پانویس صفحه اول با ذکر موسسه/ دانشگاه/پژوهشگاه و...  محل انجام تحقیق، بیان شود.

- مقالات  در اندازه A4 (با حاشیه از بالا 5/2 و پایین 5/2  و راست 5/3 و چپ 5/2  سانتی‌متر) تایپ گردد.

- فواصل بین خطوط به‌ صورت Single باشد.

- حجم مقاله از عنوان مقاله تا انتهای فهرست منابع به انضمام چکیده انگلیسی، نباید از حداکثر 8000 کلمه بیشتر باشد

-معادل لاتین همگی اسامی و اصطلاحات خارجی در پانویس درج شود. در صورتی که یه نام یا اصطلاح خارجی بیش از یک بار در متن مقاله درج شده است، یکبار پانویس در اولین بار کافی است.

-شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت سیاه و سفید باشند. فایل اصلی شکل‌ها «تحت PDF ،Excel، Word» و با دقت 600 dpi ارائه گردد.

- مقالات با نرم‌افزار Word تایپ و با قلم B Zar 14  نوشته شود.  اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی‌ها (legend) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند. عنوان جدول‌ها در بالای آن‌ها به ترتیب شماره  و با قلم B Zar 14 درشت و عنوان شکل‌ها و نمودارها و تصاویر در زیر آن‌ها به ترتیب شماره و با قلم B Zar 11 درشت آورده شود. متن شکل‌ها و نمودارها جداول... با قلم B Zar 14 نازک تایپ شود.

-جداول و نمودارها و شکل‌ها به نحوی تنظیم شوند که از حاشیه متنی مقاله خارج نشود.

- پانویس‌های فارسی با قلم B Zar 12 نازک و پانویس‌های انگلیسی با قلم 12  Times New Roman تایپ شود، و روی حالت Restart each page قرار گیرد.

*در تنظیم محتوایی مقاله رعایت جزییات زیر الزامی است.

- عنوان: در صفحه شناسنامه (نخست) باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجه علمی نشانی دقیق (تلفن و پست الکترونیکی) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاریخ ارسال درج شود. عهده‌دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود. یک شماره تلفن سازمانی یا شخصی از نویسنده مسئول درج شود.

- مشخصات نویسندگان در پانویس صفحه اول درج شود. مثال: استادیار، گروه حقوق یا علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. ایمیل درج گردد.

- عنوان مقاله با قلم B Zar 15 به صورت درشت (Bold) تایپ شود.

- نام نویسندگان با قلم B Zar 13 ‌ به صورت درشت (Bold) تایپ شود.

- چکیده با قلم B Zar 13  به صورت ساختارمند نوشته شود، شامل 5 بند: زمینه و هدف؛ روش؛ یافته‌ها؛ نتیجه گیری و کلید واژه‌ها. حجم چکیده حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه تنظیم شود.  

- کلید واژه‌ها اعم از فارسی و لاتین: حداقل 5  و حداکثر 8 مورد  مشخص شود.

*مقدمه: بند مقدمه به منزله کلیات پژوهش است (حدود یک تا یک و نیم صفحه). در مقدمه به  بیان موضوع و مساله اساسی پژوهش با تاکید بر مکان و زمان انجام تحقیق، بیان قرائن و شواهدی ...که خلاء چنین پژوهشی در ادبیات علمی موجود نشان می‌دهد؛ بیان ضرورت و اهمیت انجام پژوهش؛ بیان هدف و سؤال اساسی پژوهش. بیان فواید انجام چنین پژوهشی برای جامعه علمی و سازمان‌ها و نهادهای مربوط به موضوع.

نکته: مقدمه عمدتاً به قلم محقق نوشته می‌شود و ماخذ نویسی بیشتر به آمار اطلاعات و شواهدی پیرامون اصل موضوع و مساله پژوهش و تعریف کلیدی‌ترین مفاهیم پژوهش محدود می‌شود. همچنین در مقدمه اکیداً از پرداختن به  ادبیات پژوهش (پیشینه و مبانی نظری) پرهیز شود.

*پیشینه و مبانی نظری: بعد از مقدمه، پیشینه و مباحث نظری حداکثر تا 7 صفحه ذیل یک بند آورده شود. مطالعات پیشین به تفکیک داخلی و خارجی و به ترتیب از جدیدترین تا قدیمی‌ترین آورده شود و از آثار پژوهشی مرتبط با موضوع استفاده شود (مانند مقالات علمی، طرح‌های پژوهشی، رساله‌ها و پایان نامه‌های دانشجویی). در مبانی نظری بویژه در مطالعات کمّی به نظریه‌های مرتبط با موضوع پرداخته شود و اکیداً از طرح مباحث نامرتبط پرهیز شود. 

*روش: در این بند نوع پژوهش، قلمرو زمانی و مکانی انجام پژوهش، نحوه گردآوری داده‌ها، ابزار پژوهش و تکنیک‌های گردآوری داده، روایی و پایایی ابزار گردآوری داده، جامعه آماری (در مطالعات کمّی) و یا افراد مشارکت کننده (در مطالعات کیفی)، روش تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، حجم نمونه (در مطالعات کمّی)  یا تعداد افراد مشارکت کننده (در مطالعات کیفی)،  روش‌ها و تکنیک‌های کمّی یا کیفی تجزیه و تحلیل داده‌ها، نرم افزارها و ابزارهای به کار رفته در تجزیه و تحلیل داده‌ها، و... مشخص شوند.

*یافته‌های علمی: یافته‌های پژوهش همراه با تحلیل‌ها و تفاسیر علمی آنها آورده شود. از جداول و شکل‌ها و نمودارها، و تصاویر لازم (مختصر و مفید) برای فهم بیشتر یافته‌ها استفاده شود.

*بحث و نتیجه گیری: در واقع این بند استنتاج از کل فرایند انجام پژوهش و تحلیل‌ها و تفاسیر برآمده از یافته‌های آن است. در این بند اکیداً از خلاصه سازی یافته‌ها، درج جدول و نمودار و... پرهیز شود. مقایسه یافته‌ها با سایر مطالعات و نظریه‌های مرتبط ذیل این بند انجام شود و زوایای نوآوری و دستاورهای خاص علمی پژوهش انجام شده که بیانگر تولید علم جدید است مشخص شود.

پیشنهادها: در این بخش  راهکارها و پیشنهادات علمی و اجرایی پژوهشگر  متناسب با اجزا و ابعاد نتایج پژوهش آورده شود.

منابع. کلیه منابع رفرنس داده شده در متن مقاله می‌بایست در لیست منابع به تفکیک داخلی و خارجی درج شوند. ماخذ نویسی درون متنی و پایان متنی (لیست منابع در پایان مقاله) APA انجام شود. تک تک منابع استناد داده شده در متن مقاله با لیست منابع پایانی به دقت تطبیق داده شود و تا از درج همه منابع مورد استناد در متن در لیست منابع اطمینان حاصل شود. در ضمن هیچ گونه منبع اضافه‌ای در لیست منابع نباید وجود داشته باشد.

*شیوه نگارش منابع 

- منابع مورد استفاده در مقاله، باید بر مبنای شیوه ارجاع‌ دهی APA و دستورالعمل‌های مرتبط با آن تنظیم شوند. به طور خلاصه، بر اساس شیوۀ ارجاع‌دهی درون متنی و مشابه نمونه‌ها و الگوهایی که در ادامه معرفی می‌شوند: در خصوص عنوان مقاله‌ها، نگارش نام کامل نویسندگان و اکتفا نکردن به درج حرف اول نام، در فهرست منابع فارسی و انگلیسی، ایتالیک شدن عنوان کتاب‌ها و فصلنامه‌ها و استفاده از "" برای عنوان مقاله‌ها، در فهرست منابع فارسی و انگلیسی و ... است.

الف. نمونه برای کتاب: (عنوان کتاب ایتالیک می‌شود)

   نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان کتاب، ترجمۀ ...........، جلد چندم، چاپ چندم، محل انتشار: ناشر.

ب.  نمونه برای مقاله ( نام نشریه ایتالیک می‌شود)

   نام خانوادگی، نام. سال. "عنوان مقاله"، نام مجله، دوره .... شماره ...: 28-1 [شماره صفحات مقاله در مجله].

ج. نمونه برای سایت (نام یا عنوان سایت بولد می‌شود )

   نام خانوادگی نویسندۀ مطلب [در صورت وجود]، نام [در صورت بی نام بودن، نام یا عنوان سایت]. (سالِ نگارش یا درج مطلب در سایت) [در صورت تکراری بودن، شماره آن با اعداد یا حروف]. "عنوان مقاله یا مطلب"، نام یا عنوان سایت. بازنشانی شده در: روز، ماه، سال، ساعت به نشانی: [پیوند سایت].

در منابع؛ کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یک‌جا و تارنما‌های اینترنتی و اسناد نیز به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا آورده شوند.

منابع پایان متنی شماره‌گذاری نشوند.

شیوه و دستورالعمل ارجاع دهی

ارجاعات باید به صورت درون متنی باشد.

مثال: (موسوی فرد، 1389: 56-55)، (لطفی، 1396، سایت)، (موسوی فرد، سیدمحمّدرضا و همکاران، 1395: 25)، (موسوی فرد،1999: 159)

نویسنده/نویسندگان  می‌‌باید از نتایج پژوهش‌های منتشرشده در شماره‌های قبلی فصلنامه نیز استفاده و در منابع و مأخذ مقاله ذکر کنند.

سرقت علمی و ادبی

 این نشریه هیچ گونه اغماضی در زمینه سرقت ادبی نشان نداده و همواره تمام مقاله‌های ثبت‌شده را،  با دقت مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا از مبرا بودن این آثار از سرقت ادبی اطمینان حاصل کند.

در این زمینه این  نشریه از تعاریف و دستورالعمل‌های کمیته اخلاقیات در انتشارات دزدی ادبی که توسط انجمن روانشناسی آمریکا در کتاب راهنمای انتشار (ویرایش ششم) منتشر شده است، تبعیت می‌کند.

استفاده از ایده‌ها، کلمه‌ها، یا کل محصول بدون ارجاع به منبع اصلی، و استفاده از آن به عنوان ایده‌ها، کلمه‌ها و محصول خود، به‌ صورت یک ایده یا محصول جدید که توسط شخص دیگری غیر از نویسندگان اصلی تولید شده است، سرقت ادبی است. سرقت ادبی، به عنوان یک واژه کلی، مفاهیم مختلفی را در بر می‌گیرد:

کپی لغت به لغت: کپی کردن لغت به لغت، به صورت کلی یا جزئی، بدون استفاده از نشان نقل قول و یا ارجاع به منبع اصلی.

تأویل سطحی یا ناکافی: گرفتن ایده‌ها از منبع اصلی و تغییر ساختار لغات آن به نحوی که شیوه نثر نویسنده اصلی همچنان محسوس باشد.

سرقت ادبی مطالب تصویری: استفاده از نمودارها، عکس‌ها، یا جداول، به صورت کلی یا جزئی، بدون ارجاع.
تأویل بدون ارجاع: گرفتن ایده‌ها از منبع اصلی و سپس تولید مطلب با نثر خود، بدون رعایت اصول ارجاع و یا نقل قول.
    به محض رویت سرقت ادبی در مقاله‌های تازه ارائه‌شده، کمیته ویرایش ژورنال به تصمیم‌‌گیری در این باره می‌پردازد. در صورتی که سرقت ادبی رویت‌شده، یک اشتباه تلقی شود، بلافاصله به نویسندگان اطلاع داده  و امکان تصحیح برای آنان فراهم می‌شود. در صورتی که سرقت ادبی از روی قصد تشخیص داده شود، به نویسندگان اطلاع داده  و نام آنان در لیست سیاه قرار می‌گیرد.

    در مواردی بسیار نادر که اثری شامل سرقت ادبی چاپ شده باشد، در کنار این عواقب، اثر مربوطه بلافاصله از این نشریه خارج و این موضوع، به صورت رسمی از طریق سایت انتشارات علنی خواهد شد.

فرم تعارض منافع (اجباری)