فراخوان مقاله
فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی در برخی حوزه‌های تخصصی تعریف‌شده به شرح ذیل است و همچنین موارد مندرج در پوستر رسمی فراخوان مقاله می پذیرد: - حقوق سیاسی - حقوق جزای سیاسی - تأثیر جغرافیای سیاسی در جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی - آسیب‌شناسی حقوقی و سیاسی منجر به جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی - کلیت جرائم علیه امنیت داخلی - کلیت جرائم علیه امنیت بین‌المللی - قوانین و مقررات بین‌المللی حقوقی منبعت از روابط سیاسی - مؤلفه‌های حقوقی و سیاسی حکمرانی خوب - نقش سازمان‌های بین‌المللی در جرائم علیه امنیت و مسائل سیاسی پیرامون آن - مؤلفه‌های جرم‌شناسی ...

مطالعه بیشتر