فراخوان مقاله

فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی در برخی حوزه‌های تخصصی تعریف‌شده به شرح ذیل است و همچنین موارد مندرج در پوستر رسمی فراخوان مقاله می پذیرد:

- حقوق سیاسی

- حقوق جزای سیاسی

- تأثیر جغرافیای سیاسی در جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی

- آسیب‌شناسی حقوقی و سیاسی منجر به جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی

- کلیت جرائم علیه امنیت داخلی

- کلیت جرائم علیه امنیت بین‌المللی

- قوانین و مقررات بین‌المللی حقوقی منبعت از روابط سیاسی

- مؤلفه‌های حقوقی و سیاسی حکمرانی خوب

- نقش سازمان‌های بین‌المللی در جرائم علیه امنیت و مسائل سیاسی پیرامون آن

- مؤلفه‌های جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی سیاسی در جرائم علیه امنیت داخلی و بین‌المللی

- و... دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه‌های تخصصی که قابلیت بحث و بررسی به‌موازات محورهای اعلامی را دارد.