دو فصلنامه حقوق سیاسی با مجوز شماره80407 مورخ 1402/02/11 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف فراهم آوردن فضایی برای گفتگوی محققانه و انتشار ماحصل پژوهش‌ها در زمینه چشم‌اندازها، امکانات، ظرفیت‌ها و مقومات انجام کار آموزشی، پژوهشی و علمی میان‌رشته‌ای در حوزه‌های تخصصی رشته‌های حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی مقالات) با تاخیر منتشر می‌شود. این فصلنامه با مفروض انگاشتن آنکه در دنیای حاضر و با توجه به پیچیدگی موضوعات پژوهشی، بسیاری از پژوهش‌ها، در عمل ماهیتی میان‌رشته‌ای دارند، فعالیت‌های خود را مشخصاً به انتشار پژوهش‌هایی محدود ساخته است که به مقوله «میان‌رشته ای تخصصی» و وجوه مختلف آن بپردازند و ازاین‌رو، انتشار مقالاتی که یک موضوع خاص را غیر از منظر رشته‌های تخصصی رشته‌های حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل بررسی کرده باشند، از اولویت‌های این فصلنامه خارج است. براساس رسالت و چشم اندازی که برای این فصلنامه تعریف شده است با توجه به اعضای تحریریه بین المللی که از همان ابتدای فعالیت با این نشریه فعالیت خود را آغاز کرده است، سعی دارد در کوتاه مدت بتواند برخی مجوزات لازم را جهت اخذ نمایه‌های معتبر داخلی و بین المللی را کسب نماید.

                                                                               با تشکر دو فصلنامه رویکردهای حقوق سیاسی