-
ضمانت اجرای حقوق بین الملل از منظر مکتب رئالیسم سیاسی

دکتر میثم نوروزی؛ مهدی اسکندری خوشگو

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 32-78

چکیده
  در قرن معاصر، واقع‌گرایی یکی از اصلی‌ترین نظریات روابط بین‌الملل است. این جریان فکری که بعد از جنگ جهانی دوم و هم‌زمان با تأسیس سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود نهاد، نقش مهمی در تبیین سیاست بین‌الملل به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم داشته است. مبانی مکتب واقع‌گرایی بر پایۀ منافع و قدرت استوار بوده و تأمین امنیت و بقای دولت‌ها به‌عنوان ...  بیشتر

نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم‌زا با تأکید بر رویکردهای نظام‌های سیاسی آرمانگرا

دکتر سیدمحمّدرضا موسوی فرد؛ زهرا شمسی زاد

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 178-219

چکیده
  در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه‌های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام‌های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم‌زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می‌رسد بر اساس این آموزه‌ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست ...  بیشتر