آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 29
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 21
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 9

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 8 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %