ا

 • اسکندری خوشگو، مهدی ضمانت اجرای حقوق بین الملل از منظر مکتب رئالیسم سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 32-78]

 • اصغری، مریم بایسته های حقوقی - سیاسی تهدیدات نفوذ خاورمیانه ای رژیم صهیونیستی و تاثیر ان بر امنیت ملی – منطقه ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 148-177]

ب

 • بنی هاشمی، سیدیحیی جستاری سیاسی – حقوقی از منظر مسئولیت ها بر استراتژی خاورمیانه ای جو بایدن( 2024 - 2020) ، با تاکید بر مسئله ی امنیت منطقه ای ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 1-31]

 • بنی هاشمی، یحیی بایسته های حقوقی - سیاسی تهدیدات نفوذ خاورمیانه ای رژیم صهیونیستی و تاثیر ان بر امنیت ملی – منطقه ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 148-177]

ج

 • جمشیدی، دکتر محسن بایسته های حقوقی - سیاسی تهدیدات نفوذ خاورمیانه ای رژیم صهیونیستی و تاثیر ان بر امنیت ملی – منطقه ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 148-177]

ش

 • شاطری، مصطفی رویکرد تحولات سیاسی حقوقی در تبدیل تهدید سیاسی تحریم‌های نفتی به فرصت خود کفایی در دپیلماسی نگاه به شرق در حوزه مدیریت دولتی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 79-109]

 • شمسی زاد، زهرا نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم‌زا با تأکید بر رویکردهای نظام‌های سیاسی آرمانگرا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 178-219]

غ

 • غفاری، دکتر مجتبی جستاری سیاسی – حقوقی از منظر مسئولیت ها بر استراتژی خاورمیانه ای جو بایدن( 2024 - 2020) ، با تاکید بر مسئله ی امنیت منطقه ای ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 1-31]

م

 • ملکی، دکتر مصطفی رویکرد تحولات سیاسی حقوقی در تبدیل تهدید سیاسی تحریم‌های نفتی به فرصت خود کفایی در دپیلماسی نگاه به شرق در حوزه مدیریت دولتی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 79-109]

 • موسوی فرد، دکتر سیدمحمّدرضا نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم‌زا با تأکید بر رویکردهای نظام‌های سیاسی آرمانگرا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 178-219]

ن

 • نصیری خلیلی، دکتر علی اکبر مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 110-147]

 • نوروزی، دکتر میثم ضمانت اجرای حقوق بین الملل از منظر مکتب رئالیسم سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 32-78]

ی

 • یعقوبی گلوردی، محمدسعید مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 110-147]